نگهداری وتعمیرات

بهترین عملکردو روشهای نگهداری  تعمیراتی – نویسنده  ریکی اسمیت

 

روشها، استراتژیها و اقداماتی که می تواند تعمیرات را سودمند و هزینه های آن را کاهش داده قابلیت اطمینان را بهبود و دلگرمی و روحیة افراد را افزایش دهد

 

این چند کلمه (حد اکثر ممکن ) استانداردهای محک زنی را بیان می کنند . چیزی بهتر یا بالاتر از آن ممکن نیست. این کلمات بیشترین کاربرد رادر کیفیت مدیریت دارند . طیف وسیعی از عقاید از جانب مدیران در ارتباط با شرکتهای موفق در زمینة اینکه چه شکلی از عملکردو روشهای تجارتی ، انواع مدیریت و فلسفه های شراکت بهترین است وجود دارد  . متاسفانه در فکر بعضی از افراد ، بهترین  عملکرد و روشها بعضی اهداف  نامفهوم ، غیر قابل تغییر و دست نیافتنی را به ذهن می آورد. بحث زیر استاندارهای اثبات شده ، دست یافتنی ، ویژه وواقعی را برای مدیریت تعمیرات بیان و نتایج مورد انتظار از رسیدن به سطوح عملی بهترین روشهای تعمیراتی را نشان خواهد داد. این بحث ، روشها ، استراتژیها و اقداماتی برای کمک به ایجاد یک نقشه برای به اجرا در آوردن روشهای تعمیراتی که می تواند تعمیرات را سودمند و هزینه های آن را کاهش داده قابلیت اطمینان را بهبود و دلگرمی و روحیة افراد را افزایش دهد را فراهم کند. اگر افراد یک سازمان با برنامة تعمیراتی موجود راضی باشند ، چرا باید برای رسیدن به حد اکثر ممکن علاقه داشته باشند؟ مطالعات نشان می دهد که بیشتر دپارتمانهای تعمیرات در ایالات متحده و کانادا بین 10 تا 40 درصد راندمان کار می کنند  و نزدیک به 70 درصد عیوب  ، عیوب خود ایجاد شدة  دستگاهها می باشد  . این آمار نباید مورد قبول مدیران سطوح بالا و نه مدیران تعمیرات باشد . این واقعیتها باید مقداری علاقه ایجاد نماید . با توجه به  این آمار جایگاه  دپارتمان تعمیرات شما در کجاست ؟ آیا می توانید راندمان تعمیرات را  اندازه و پی گیری نمائید ؟ اگر نه ، پس شما نمی توانید مطمئن شوید که مثل یا بهتر یا بد تر از این متوسط های عنوان شده هستید. 

بهترین عملکردو روشهای نگهداری و تعمیرات چیست ؟

بهترین عملکردو روشهای تعمیراتی در دو مقوله تعریف می شود . استانداردها و روشها. استانداردها ابزار اندازه گیری اجرای تعمیرات می باشند و روشها باید به منظور تحقق استانداردها بکار گرفته شوند .ترکیب این دو،  المانهای یک سیستم جامع تعمیرات برنامه ریزی شده را فراهم می سازد. دست یابی به استانداردهای بهترین عملکرد و روشهای تعمیراتی (تعمیرات با کیفیت ) از طریق  یک سری ارتباطات جامع بین روشها و استراتژیها امکان پذیر خواهد شد . قبل از  تعریف استانداردهای بهترین عملکرد وروشهای تعمیراتی ، خوب است  مطمئن شویم تعریف مورد توافق مشترکی از تعمیرات وجود دارد:حفظ و نگهداری وضعیت موجود ، ادامه کارکرد مناسب ، محافظت.

با کمال تعجب ، افرادی وجود دارند که معنی تعمیرات را نمی دانند – حداقل عملکرد آنها در زمینه تعمیرات این را نشان می دهد . در عمل تفسیر فراگیر تعمیرات اینست که " تعمیر دستگاه وقتی خراب شد " . این تعریفی برای کلمة " Repair" است نه کلمة " Maintenance"این نگهداری و تعمیرات عکس العملی  " reactive Maintenance" می باشد . هدف و ماموریت اصلی ،  نگهداری و تعمیرات غیر عکس العملی  Proactive maintenance می باشد.

برای تغیر باورهای اساسی سازمان ، باید دلائلی که چرا در نگهداری دستگاه ،بهترین عملکرد وروشها دنبال نمی شود را مشخص کرد . دودلیل از دلائل عمده تر عبارتند از :اول   Maintenance بطور کلی عکس العملی reactive است و تعریف این کلمه را دنبال نمی کند .دوم نیروی کار Maintenance فاقد نظم و دیسپلین برای پی گیری بهترین عملکرد وروشهای تعمیراتی است و مدیریت قوانینی را برای هدایت   بهترین عملکرد وروشهای تعمیراتی تعریف نکرده است .

عکس العملی reactive یا غیر عکس العملی Proactive

پس انداز هزینة بالقوة بهترین  روشهای تعمیراتی ،  ممکن است ماورای فهم ودرک بعضی از مدیران باشد . آنها باور ندارند که هزینه های تعمیراتی مستقیما روی سودمندی و هدف اصلی سازمان تاثیر دارد . بیشتر کارخانه های مطلع نشان داده اند که ، با کاهش عیوب ( خود ایجاد شده ) حجم محصول را به اندازة 20 درصد می توان افزایش داد. مدیران دیگری برداشتن استانداردهای قابلیت اطمینان از فعالیتهای تعمیرات و نگهداری را قبول دارند زیرا یا مسئله را نمی فهمند و یا این موضوع را بی اساس می دانند  . یک مدیر خوب باید با رضایت ، مسئلة تعمیراتی را بپذیرد و بطور فعال راه حلی اتخاذ و آنرا دنبال کند .

چگونه شما می توانید یک راه حل را فعالانه  دنبال کنید ؟ مسئول ، منظم و غیر عکس العمل باشید، برای به حداکثر رساندن منابع ،مدیریت کنید ،بر اساس اطلاعات ،مدیریت کنید . با تنظیم یک هدف غیر عکس العمل برای تعمیرات ، سودمندی آن، بطور مهیج  و سریعتر از ایجاد یک برنامة سلطه جوی  تعمیرات عکس العملی  در داخل مرزهای سازمانی و محیط فرهنگی موجود ،  بهتر خواهد شد

بهتر ین عملکردو روشها در سطح دستگاه

استانداردها برای  بهترین عملکرد وروشهای نگهداری و تعمیرات در گردش کار  مدیریت تعمیرات به روشهای ویژه ای که وسیله محک اجرای تعمیرات پیشگیرانه برای دستگاه می باشد تنزل می یابد . ممکن است به این نتیجه برسید که این روشها در سازمان شما دست یافتنی نیست و این روشها  در چارچوب اهداف دپارتمان تعمیرات نمی گنجد. بمنظور حل مشکل باید بدانید که علت ،  فرهنگ سازملن است 

چالش اصلی تغیر فرهنگ می باشد ;طبیعت بشر، مقاومت در مقابل تغیر است . اگر می خواهید در استراتژی بهترین روشهای تعمیراتی موفق باشید ،  هنر قانع کردن ،  نقش مهمی در انتقال یک سازمان  تعمیرات عکس العملی reactive maintenance به یک سازمان  تعمیرات غیر عکس العملی proactive maintenance ایفا می کند .

طرز فکر باید به این سمت سوق یابد که به روند  برنامه ریزی اجازه کار داده شود .. دیده شده است که وقتی تعمیرات برنامه ریزی می شود 25 نفر نیروی تعمیراتی در چار چوب تعمیرات غیر عکس العملی معادل 40 نفر در چار چوب تعمیرات عکس العملی می باشند جا انداختن این مفهوم قبل از ایجاد نیاز به تغیر می تواند گام مهمی در تغیر وضع موجود بردارد . مشی غیر عکس العملی تعمیرات شامل بهتر شدن سودمندی افراد،کاهش روزهای کار  تمدید شده ، افزایش افتخارات شخصی و در نتیجه بهبودی در روحیه فردی  خواهد بود .

 

 

صفات استراتژیک  تعمیرات غیر عکس العملی (proactive maintenance)

  اصل ، برنامه ریزی برای اجرای بهترین  روشهای  نگهداری و تعمیرات می باشد . اختصاص  زمان ، نفر، اسنادو فاکتورهای دیگر یک تغیر برنامه ریزی شدة خوب باید قبل از اینکه تغیرات شروع شود انجام گیرد

اصول بنیادی سازمان Proactive maintenance عبارتند از:

 • آموزش مهارتهای نگهداری و تعمیرات
 • آنالیز گردش کار و تغیرات لازم ( بطور سازمانی )
 • سیستم دستور کار (Work order)
 • دستورالعملها /وظایف تعمیرات پیشگیرانه برنامه ریزی شده
 • ترقی و توسعة مهندسی نگهداری و تعمیرات
 • استقرار، تعیین و آموزش برنامه ریز
 • مجموعة خرید و موجودی کالاهای نگهداری و تعمیرات
 • سیستم مدیریت مکانیزة تعمیرات CMMS
 • گزارش مدیریتی /اندازه گیری کارآئی و پی گیری
 • آنالیز برگشت سرمایه Return on investment (ROI)
 • ارزیابی و استفاده از پیمانکار

شرح بیشتر موارد فوق بشرح زیر است.

 آموزش مهارتهای نگهداری و تعمیرات

انجام آنالیز وظایف ، به تعریف مقدار مهارت مورد نیاز کارمندان دپارتمان تعمیرات کمک خواهد کرد . آنالیز وظایف باید با تشخیص سطوح مهارت و دانش افراد پی گیری شود . فاصلة میان مهارتهای مورد نیاز با مهارتهای موجود را آنالیز کرده تا مقدار و سطح آموزش مورد نیاز تعیین و فاصله برداشته شود . ایجاد یک برنامة کیفی و معینی  که برای تعیین میزان دست یابی به مهارتها  از طریق امتحان کتبی و نمایش عملی برقرار می شود فید بک سودمندی آموزش را فراهم می سازد . این کار همچنین در تعیین نیروها ، هنگام برنامه ریزی و زمانبندی وظایف تعمیراتی کمک خواهد کرد .

گردش کار

یک فاکتور روند تحول  برنامه ریزی که می تواند یک مانع اساسی باشد آنالیز گردش کار موجود و طرح گردش کار لازم و تغیرات سازمانی موردنیاز برای سیستم مکانیزه مدیریت تعمیرات CMMSمی باشد . این روند می تواند برای افراد درگیر سخت باشد . وقتی گردش کار از یک حالت تعمیرات  reactive به یک حالت تعمیرات برنامه ریزی شده و  proactive انتقال پیدا می کند سبک نگهداری و تعمیرات اصلاحی را جایگزین می سازد . CMMS از طریق مدل سیستمش  بینشها را برای گردش کار سازماندهی شده و غیر عکس العملی فراهم می سازد .  اگر چه بتوانید گردش کار و صفات سازمانی را برای تطبیق با نیازهای کارخانه ایتان مناسب سازید . هنوز باید آنها  درهر  محدویت تحمیل شده با CMMSکار کنند . اهمیت اولیه بر  روی هدف نهائی – سازمان تعمیرات غیر عکس العملی که به رسیدن به بهترین روشهای نگهداری و تعمیرات  کمک خواهد کرد تمرکز می نماید . 

سیستم دستور کار (Work order)

شاید یک سیستم دستور کار  که حداقل  بصورت غیر مهم  دنبال شود وجود داشته باشد. CMMS در تعریف تغیرات و یا  دوباره سازی سیستم موجود کمک خواهد کرد . دستور کارها، استحکام اجرای کار سازمانی ، اطلاعات ورودی و بازخور از CMMS در  تعمیرات غیر عکس العملی جدید خواهند بود . همة کارها باید در دستور کار آورده شوند . انواع دستور کارهای یک سازمان باید تعریف شوند . اینها شامل کتگوریهایی مانند برنامه ریزی شده ، اصلاحی ، اضطراری و غیره می باشد دستور کار یک ابزار اولیه ای برای ادارة نیروی کار و اندازه گیری سودمندی دپارتمان می باشد

فعالیتهای تعمیرات پیشگیرانه و برنامه ریزی شده

توسعة مستند سازی وظایف نگهداری و تعمیرات ، احتمالا یکی از زمانبر ترین نیازهای  روش proactive maintenance می باشد ، مگر اینکه  دستورالعملها قبلا نوشته ودر دسترس باشند . اسناد دستورالعمل باید شامل لیست استاندارد قطعات ، موادو نیازهای مصرفی باشد. تعیین شغلها و و سطوح مهارت مورد نیاز برای اجرای یک کار و دورة تعیین شدة آن .  ( زمان کار ،براساس پریود ) . انواع دستورالعملهای  تعمیرات که در اسناد تعمیرات برنامه ریزی شده لحاظ می شوند بشرح زیر می باشند:  

 • تعمیرات پیشگیرانة روتین ( روغنکاری ، تمیز کاری ، بازرسی، تعویض قطعات  کوچک  وغیره)
 • تعویضات Proactive ( دستگاه کامل ، قطعات و اجزای مهم ، ساعات کارکرد)
 • باز سازی زمانبندی شده  یا اورهال
 • تعمیرات پیشگویانه
 • تعمیرات براساس عملکرد /مانیتورینگ شرایط

توسعة مهندسی نگهداری و تعمیرات

اگر کارخانة شما فاقد قسمت مهندسی تعمیرات است باید تاسیس شود . وظایف و مسئولیتهای گروه مهندسی موجود یا جدید باید بازنگری و تجدید نظر شود تا سازمان نگهداری وتعمیرا ت proactive را بهبود بخشد .یکی از اخطارها یی  که به آن اشاره شد این بود که تا 70درصد عیوب ، عیوب خود ایجاد شو می باشند . پیدا کردن دلائل این عیوب و تمامی عیوب وظیفة مهندسی تعمیرات می باشد.

مهندسی قابلیت اطمینان نقش اولیه گروه مهندسی تعمیرات می باشد. وظایفش در این زمینه باید شامل ارزیابی سودمندی فعالیت  تعمیرات پیشگیرانه ، توسعة تکنیکها ودستورالعملهای تعمیرات پیشگویانه ، اجرای مانیتورینگ شرایط ( CM) تهیة برنامة های  زمانبندی ، هدایت و ادارة رسیدگیهای جدلی عیوب شامل آنالیز ریشه ای عیوب و ارزیابی سودمندی آموزش باشد.

استقرار، تعیین و آموزش برنامه ریزهای تعمیرات

هرگاه تعمیرات انجام می شود،  برنامه ریزی نیز انجام  می شود . حال سؤال اینست که چه کسی برنامه ریزی را  با چه درجه ای از خوبی وچگونه انجام   دهد . جدائی برنامه ریزی از اجرا ، قانون کلی  یک مدیریت و سازمان خوب می باشد .وظایف برنامه ریزو زمانبندها ،مختلف و متعدد می باشد.اگر چه آنها باید با روند تعمیرات آشنا باشند آنها  باید مدیر خوب و  دارای سطح مناسبی از اختیارات  نیز باشند تا نقش خود را بخوبی  بعنوان یک برنامه ریز و رابط میان دپارتمانهای مختلف در سازمان ، ایفا نمایند . نمونه ای از مسئولستهای برنامه ریز بشرح زیراست:

 • ایجاد سیستم شماره گذاری دستگاهها و شماره گذاری آنها
 • ایجاد وتوسعة برنامه PMبرای هر دستگاه
 • حصول اطمینان ازدرستی  لیست مواد دستگاه
 • ایجاد و نگهداری تاریخچة ای تا حد ممکن مشروح و کامل از  دستگاه در CMMS
 • بازنگری تاریخچة دستگاه برای پی گیری و بهبودهای پیشنهادی
 • تهیة دستورالعملهای مشروح کار ( دستورالعملهای PM)
 • تعیین قطعات لازم برای کارهای برنامه ریزی شده
 • تهیة نقشه های لازم برای کارهای برنامه ریزی شده
 • حصول اطمینان از تجدید نظر شدن نقشه ها و حفظ وضع جاری
 • ترتیب فراهم شدن  ابزار و دستگاههای ویژه و مخصوص
 • هماهنگی با بهره برداری برای خواباندن دستگاه
 • مطلع کردن بهره برداری از روند پیشرفت کار
 •  استخراج و تهیة اطلاعات هزینه ای از تاریخچة دستگاه
 • کمک در تهیة برنامة زمانبندی اورهال سالانه
 • انتشار برنامه های  تعمیرات هفتگی مورد گفتگو قرار گرفته

برنامه ریز  جایگاهی اساسی  در موفقیت proactive maintenance دارد و بنابرین برای دست یابی به بهترین روشهای تعمیرات  حیاتی خواهد بود. انتخاب و گمارش برنامه ریز باید با کمال اهمیت انجام  گردد و اگر لازم باشد  امکانات آموزش عمیق و ویژه برای او  فراهم گردد .

مجموعة خرید و موجودی کالاهای نگهداری و تعمیرات

هزینة موجودی قطعات  تقریبا همیشه زمینه ای است که  کاهش هزینه در  آنجا می تواند مهم  باشد . با کمک تهیه کنندگان و فروشنگان دستگاه ، خرید می تواند به مناقصه یا موافقت اصولی که زمان تاخیر تحویل  را ضمانت می کند   گذاشته شود . با این کار کارخانة شما هزینة نگهداری موجودی را به تهیه کننده منتقل می کند با شناسائی قطعات و مواد و نیازهای مصرفی کار را شروع کنید . تمام اطلاعات موجودی باید وارد سیستم CMMSبشود اگر این اطلاعات را ندارید می توانید از  فروشنده دستگاه  کمک بگیرید. قطعات مورد نیاز در فعالیتهای PMباید برای تهیة لیست قطعات ،مورد استفاده قرار گیرد . اینها قطعاتی هستند که لازم نیست در موجودی فیزیکی از طریق موافقت اصولی باشند.بار کودینگ و موجودی دائمی و اطلاعات مورد استفاده می تواند ازطریق استفاده از CMMSبرای به حداقل رساندن موجودی در دسترس و جلوگیری از زیاد انبار کردن باهم مجتمع شوند

سیستم مدیریت مکانیزة تعمیرات CMMS

برای تشرح این مطلب فرض می شود کارخانة شما دارای سیستم CMMSمی باشد . یک سیستم CMMSبرای یک انتقال به تعمیرات proactive مهم و اساسی است . حتی اگر CMMSشما دارای تمام توانائیهای لازم هم که باشد روند انتقال، وقت ایده الی است برای اینکه  اطلاعات پایه ای شما، معتبر و کامل شوند. . GIGO (garbage in, garbage out)پدیده ای است که می تواند مانع از دست یابی به استانداردهای بهترین روشهای تعمیراتی شود. این زمان همچنین بهتر وقتی است تا سیستم کنترل کار تصفیه شود و معلوم شود که سیستم گزارش دهی برای دستیابی به نیازهای کاربران کامل و بی نقص است

 

گزارش مدیریتی /اندازه گیری کارآئی و پی گیری

بازنگری و بروز کردن سیستم CMMSعمل ایجاد گزارش می باشد که تذکر داده شد . CMMSباید برای مدیران کلان ، مدیران تعمیرات ، بهره برداری و تولید ، مهندسی وخرید گزارشات دقیق جهت ارزیابی فراهم نماید . انواع گزارشات بشرح زیر است :

 • گزارش دستور کار باز
 • گزارش دستور کار بسته
 • زمان متوسط بین خرابیها
 • گزارشات "Cost per"
 • گزارش انجام کار زمانبدی شده
 • گزارش سررسید PM
 • گزارش  تخصیص نیروی کار
 • گزارش قطعات مورد نیاز و مورد استفاده

آنالیز برگشت سرمایه Return on investment (ROI)

توجیه هر کاری در تجارت امروز بر اساس هزینه می باشد شما نیاز خواهید داشت که اطلاعات مربوط به حاصلخیزی ، هزینه های نیروی کار تعمیرات ، هزینه های  مواد ، هزینه های حمل کالا ، اطلاعات قابلیت اطمینان و در دسترس بودن را برای حداقل مدت دوسال قبل از انتقال به سازمان تعمیرات proactive جمع آوری نمائید . وقتی برنامه ریزی و اجرای تغییرات  و بروز کردن را شروع می کنید لازم است هزینه های توسعه را از هزینه های جاری جدا کنید . تا هزینه نهائی اجرای بهترین روشهای تعمیرات معین گردد.  وقتی انتقال کامل شد، اطلاعات کارکرد و اطلاعات هزینه ای که برای دورة قبل از اجرای بدست آورده اید را جمع آوری کنید . تا بتوانید برگشت واقعی سرمایه را معین کنید .

ارزیابی و استفاده از پیمانکار

آخرین کاری که در برقرای بهترین روشهای تعمیراتی در نظر می گیرید وارد کردن پیمانکاران در قسمتهای مهندسی تعمیرات و تعمیرات می باشد لازم است  هزینه های کارهای داخلی و کارهائی که برای پیمان انتخاب می شوند معین و باهم مقایسه شوند . این کار شاید یکی از کارهای هزینه های جاری کارخانه باشد . بعضی از کارهائی که برای به پیمان گذاشتن مناسبند عبارتند از اجرای تعمیرات ، بهبودیهای حیاتی و مهم، برنامه های توسعه ، PMوCM.. هر فعالیت تعمیراتی که بعنوان کار پیمانی انتخاب می شود باید دارای اطلاعات مناسب  جمع آوری شده و وارد سیستم CMMSشده باشد. قبل از دادن کار به پیمانکار باید تمام درخواستها کاملا تعریف شده  و شامل لیستی از وظایف آن باشد .

از کجا باید شروع کرد

صنعت نه فقط برای دست یابی به استانداردهای بهترین روشهای تعمیرات عاجز می شود بلکه بطور متوسط حتی به روشهای تعمیراتی قابل قبول دست نمی یابد. باید به دو سؤال اساسی پاسخ دهید:

 • کارخانة شما نسبت به  بهترین روشهای تعمیراتی در چه جائی ایستاده است؟
 • آیا سودمندی تعمیرات فعلیمان را قبول داریم ؟

شما باید میزان پذیرش خود را  در ارتباط با کارآیی معین کنید . اگر فکر می کنید وقتش است  که خود و کارخانه تان از فعالیتهای غیر سودمند بیرون آیید وبه  سودمندی ، افزایش قابلیت اطمینان و امتیاز وارد شوید . شما نیازمندید که بهترین روشهای تعمیراتی را بعنوان استانداردهای کارآیی، بنیان گذاری کنید . و از سازمان  تعمیرات reactive به سازمان کاملا proactive منتقل شوید. این کار، کاری یک شبه نیست و زمان و برنامه ریزی و تلاش برای ایجاد آن لازم است . و به تعهد همة سطوح سازمان نیاز دارد . ابزار و استراتژیهای برنامه ریزی که در اینجا تشریح گردید زمانی مؤثر خواهد بود که تعهد لازم بوجود آید.  

استانداردهای بهترین روشهای تعمیراتی عبارتند از:

 • صددر صد وقت یک نفر تعمیراتی با دستور کار پوشش داده می شود
 • 90درصد دستور کارهای صادره دستور کارهای بازرسیهای تعمیرات پیشگیرانه است
 • 30 درصد تمام کارها تعمیرات پیشگیرانه است
 • 90 درصد کارهای مورد قبول کارهای  برنامه ریزی و زمانبدی شده است
 • 100 درصد سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز به صد درصد زمان می رسد
 • قطعات یدکی اضافی بندرت وجود دارد ( کمتر از یکی در ماه)
 • اضافه کاری کمتر از 2 درصد کل زمان تعمیرات است
 • هزینه های تعمیرات در محدودة 2+_درصد بودجه است

 

/ 0 نظر / 245 بازدید