کاهش عیوب بیرینگ ها

                        

بکار گیری این روشها و اقدامات عاقلانه باعث ذخیرة وقت و تلاش و کاهش هزینه  می گردداین روشها مطمئنا جامع نیستند اما ممکن است ایده هائی در رابطه با  تغییر سیستم  و اقدامات تعمیراتی ،برای شما فراهم نمایند

  1. 1.      انتخاب بیرینگ

سعی شود بیرینگ مناسب تهیه شود.، اغلب بیرینگ تعویضی با دستگاهی که می خواهد بیرینگ روی آن نصب شودسازگاری ندارد، بسته به عمر دستگاه ممکن است در تکنولوژیهای بیرینگ پیشرفتهایی ایجاد شده باشد که دیگر  بیرینگ  پیشنهادی سازندة دستگاه بدرد دستگاه نخورد. دانستن محدودیتهای دستگاه واینکه چه بیرینگی مناسب آن شده است باعث ذخیرة هزینه و زمان می شود ماکزیمم بار بیرینگ را مشخص نمائید . این کار برای هر دو جهت افقی و عمودی مهم است مینیمم و ماکزیمم سرعت دور بیرینگ را مشخص نمائید این کار برای تعیین بیرینگ و روانکار مناسب به شما کمک می کند تمامی شرایط محیطی ممکن ،که بیرینگ در معرض آنها قرار دارد را مشخص نمائید. محیطهای خیلی داغ و یا خیلی سرد اغلب نیاز به بیرینگهایی با مشخصات متفاوت دارند .  این به نوبة خود نوع روانکار و نیازهای روانکاری را تغییر می دهد بیرینگهایی که در معرض شتشو یا محیطهای با رطوبت زیاد قرار دارند باید بخوبی آببندی شده و آببندها در شرایط مناسب نگهداری شوند تا رولر ها محفوظ بمانند بیرینگهایی که در محیط های خورنده ( کاستیک) هستند آببندها و مراقبت ویژه نیاز دارند به پیشنهادات سازنده در مورد بکار گیری  و مراقبت  از آببندها توجه مخصوص شود

  1. 2.     انبارکردن و مراقبت از بیرینگ

اگر امکان دارد  قبل از خرید، زمان تولید بیرینگ و اینکه آیا بدرستی انبار شده است را مشخص نمائید. در این باره از نماینده پخش بیرینگ سؤال شود . و یا نماینده ای از شرکت شما برای تائید چگونگی انبار کردن بیرینگ  شخصا مراجعه نماید . برای مثال یک بیرینگ نوع tapered rollerباید طوری که سمت مخروطی آن بسمت پائین باشد در انبار گذاشته شود و هرگز نباید بصورت فله ای روی هم انباشته شود . بیرینگها باید به حالتی( زاویه ای ) که امکان صدمه زدن به رولر ها و محل حرکت آنها (raceway)  کم شود ،و یا ازبین برود، انبار شوند . این ممکن است هفته ها و یا ماه ها قبل از بکار گیری آنها باشد  بنابرین با انبارکردن درست می توان خطر صدمة آغازین شروع بکار بیرینگ را گرفت .بیرینگها با تلرانسهای بنهایت کم تولید می شوند و بنابرین زمان حمل و بکارگیری مراقبت ویژه نیاز دارند . آنها را مثل اشیائ شکننده و ترد در نظر بگیرند و با آنها همانطور که با اشیا شکننده برخورد می کنید ، برخورد کنید  اتاق نگهداری و انبار بیرینگها را از هر گونه ارتعاش دور نگهدارید. زیرا بیرینگ حتی از ارتعاشات کم روزانه در انبار صدمه می بینند
همیشه بیرینگها را در محیط تمیز و ضد عفونی شده انبار نمائید . آنها را دور از رطوبت ، گرد وغبار و موادشیمیایی قرار دهید

  1. 3.      بکار گیری ونصب بیرینگ

وقتی بیرینگهای کهنه وصدمه دیده را از روی شافت و هوزینگ  بر می دارید دقت کنید. و مراقب باشید به نگهدارنده ها و سطوحی که می خواهد بیرینگ جدید روی آن نصب شود صدمه ای وارد نشودقبل از نصب بیرینگ جدید همة شافتها ، نگهدارنده ها ، هوزینگ ها و جا خارها و غیره را تمیز نمائید شافتها رااز لحاظ صدمه دیدگی بازرسی کنید .  نصب بیرینگ نو را در محیطی تا سر حد ممکن  تمیز و حشک انجام دهید . اگر امکان دارد از دستکشهای ضد عفونی شده برای جلوگیری از آلودگی استفاده نمائید . آلودگی در این مرحله بطور مطمئن سیکل عمر بیرینگ را کوتاه تر خواهد نمود
بدقت بیرینگ نو را بازرسی کنید که صدمه دیدگی دراثر حمل و انبار کردن غلط و یا از نظر ساختمان نداشته باشد . تمام قطعات آن وجود داشته باشد . زیرا ممکن در حمل ونقل قطعاتی ازآن افتاده باشد  بررسی کنید که روانکار کارخانه داشته باشد در غیر این صورت زنگ می زند 
بیرینگها را بطور مناسب با شافتها، هم  محور ( الاین) نمائید . فرض نکنید که بیرینگهای اصلی بطور مناسب  حتی در موتور ها (الاین) می شوندروی سطوح بیرینگ فشار یا ضربه وارد نکنید . از روشهای نصب ایمن و مطمئن که بوسیلة سازنده پذیرفته و تائید شده است ، استفاده نمائید

  1. 4.     روشهای اولیة روغنکاری

هز گز فرض نکنید که سازنده، بیرینگ را بطور مناسب روانکاری کرده است . ممکن است بیرینگ نو با مقداری محدود روانکار در داخل آن حمل شده باشد و  این مقدار برای تشکیل فیلم  روغن لازم بین رولر ها و مسیر آنها کافی نباشد با استفاده از روشهای آنالیز صدا و مانتورینگ ارتعاش میزان روانکار ( گریس ، روغن) را مشخص نمائید. بیرینگ خشک و کم روانکاری شده دارای صدای ناهنجار وبلند تراز  صدای نرم و آرام  بیرینگی است که بطور مناسب روانکاری شده است

  1. 5.      روانکاری مداوم بیرینگ

تهیه کننده روانکار و بیرینگ باید رایج ترین اطلاعات را داشته باشند و بتوانند روانکار مناسب را پیشنهاد دهند .  در انتخاب بیرینگ مناسب شرایطی که روانکار با آن روبروست باید در نظر گرفته شود
چگونگی رفتار و انبار کردن گریس برای استفادة آینده ، یک فاکتور کلیدی برای عمر مورد نظر دستگاه خواهد بود. روانکارها باید در محیطهایی که رطوبت و درجه حرارت آنها تحت کنترل وعاری از گرد وغبار و مواد شیمیایی باشد،  انبار شوند .آلودگی که وارد گریس می شود احتمالا در خلال انتقال از نقطه ای به نقطه ای دیگر اتفاق می افتد. قصور درانجام این مراقبت باعث از بین رفتن تمام توجهات قبلی می گردد راههای زیادی برای صحیح  پر کردن گریس پمپ وجود دارد . استفاده از ابزاری مثل ملاقه و پارو برای بیرون آوردن گریس از ظرف قدیمی ترین روش است .در این روش گریس از ظرف با وسیله ای قاشق مانند برداشته و وارد گریس پمپ می کنند .در  این روش احتمال ورود آلودگی به داخل گریس بخصوص وقتی در سایت انجام شود  زیاد است . این روش پیشنهاد نمی شود مگر در بد ترین  شرایط.که روش دیگری ممکن نباشد. تیوب های تعویضی معمولی ترین روش دوباره پرکردن گریس پمپ می باشد . در این روش تیوب خالی برداشته می شود و بجای آن تیوب نو متناسب با گریس پمپ گذاشته می شود . البته باید قبل از  نصب تیوب  جدید مجموعة گریس پمپ را تمیز و سپس تیوب نو را جاگذاری نمود. تا حد امکان باید این کار نیز در محیط تمیز و خشک انجام گیرد. روش پر کردن از ظرف بااستفاده از پمپ های هیدرولیک که گریس رااز مخزن گریس مستقیما به گریس پمپ سیار پمپ می کنند . این روش اگر تمیزی  خروجی گریس پمپ و قسمت تزریق گریس به گریس پمپ حفظ شود . سریعترین و ایمن ترین روش انتقال گریس می باشد . باید برای  اینکه گریس وارده به بیرینگ ها متناسب باشد سیستم کدینگ داشته باشیم . برچسب ، شماره و یا کد رنگ روی بیرینگ هوزینگ که نوع گریس را نشان دهد می تواند برای تکنسین روغنکار بسیار مفید باشد گریس پمپ باید با سیستم کدینگ دستگاه سازگاری داشته باشد . قبل از اینکه افرادجدید کار روغنکاری را انجام دهند باید در ارتباط با ساز گاری باسیستم، آموزش ببینند . این سیستم برای اجرا آسان است و خطر رود گریس نامربوط به بیرینگ را  به حد اقل می رساند. وقتی لازم می شود گریس پمپ را عوض کنیم باید ابتدا تیوب  را از آلودگی تمیز کنیم و برای جلوگیری از مخلوط شدن نوع های مختلف گریس ، تیوب را کاملا از گریس قبلی پاک و شتشو دهید. سازنده های گریس پمپ های مختلف اجازه می دهند که  مقادیر متفاوتی از گریس در یک پاشش گریس پمپ بکار برده شود ( یک پاشش گریس پمپ یک حرکت دستة گریس پمپ می باشد) مقدار فشار هر گریس پمپ ممکن است متفاوت باشد نبود یک استاندارد صنعتی تعیین مقدار گریس تحویلی را  عملا مشکل کرده است و ایجاد یک برنامة روغنکاری  براساس زمان و مقدار مشکل ساز شده است کالیبره کردن هر گریس پمپ و توجه به حجم گریس تحویلی در یک حرکت کامل دسته مهم است . برای گریس کاری مجدد یک بیرینگ باید اطلاعات معین مناسبی  بدست آورده شود . برای تعیین و تهیة یک برنامة روانکاری صحیح  باید از اطلاعات سازنده و دانش قابلیت اطمینان  و تجارب کمک گرفت . بطور عادی شغل روانکاری  یک کار ابتدایی در تعمیرات بحساب می آید . خیلی از این افراد مهم با آموزشهای کم و یا بدون آموزش هستند . خوشبختانه  این طرز تفکر  در حال  تغییر میباشد  . شرکتها برای جلوگیری و پیش بینی عیوب در زمینه تکنولوژیهای تعمیراتی و آموزش سرمایه گذاری کرده اند . شرکتها دارند می آموزند که در آموزشهای استاندارد در زمینة فعالیتهای روانکاری و ابزار لازم برای انجام این کار بطور ماهرانه  و باروشی مفید سرمایه گذاری کنند. در حالیکه اهمیت اجرای وظایف  روانکاری  تغییر نکرده ، آگاهی از اهمیت افراد انجام دهندة این وظایف در حال تغییر است . همچنانکه استانداردهای ضوابط آموزش پیشرفت می کند روانکارنیز یک تکنسین و آنالیست ماهر روانکاری می شود. همچنین این افراد  مهندسان روانکارنیز  نامیده شده اند. این افراد با ابزار لازم برای انجام وظایفشان مجهز می شوند . گروه های پیش بینی کننده  و قابلیت اطمیان بطور روز افزونی درحال  وابسته شدن   به دانش و مهارتهای تکنسین های  روانکار می باشند .آنالیز صوتی یک روش روبه رشد سریعی برای جلو گیری از زیاد یا کم شدن روانکاری بیرینگ می باشد . این ابزار از تکنولوژی صدا و گوش دادن به صدایی که بوسیلة لرزش بیرینگ در رنج صوتی (20 Hz-20 kHz) ایجاد می شود  برای کشف زمان و نیاز بیرینگ به گریس استفاده می کند  با گوش دادن به صدای بیرینگ، تکنسین روانکار می تواند مستقیما مقدار گریس مورد نیاز بیرینگ را تعیین نماید  همچنانکه به آرامی گریس به داخل بیرینگ تزریق می شود تغییر در صدا یا  نبود تغییر در  صدا  تکنسین را آگاه می کند که چه موقع گریس لازم به بیرینگ وارد شده است . این مطلب نیاز به کالیبره کردن گریس پمپ ،برای اینکه گریس مورد نیاز بیرینگ معین شود را برطرف می سازد. با اجرای این روش پیشرو گریسکاری ، تکنسینهای روانکاری می توانند برنامه های براساس زمان و مقدار را مطابق خواسته هاشان  بوجود اورند . برای مثال ، یک بیرینگ که قبلا برنامة دو ضربه گریس در مدت دو هفته داشته ممکن است فقط  نیاز به یک ضربه گریس در هر دو هفته داشته باشد. ضربه های اضافی گریس هر دو هفته باعث گریسکاری زیادی بیرینگ می شده است  . تنظیم برنامة روانکاری نیازمندی واقعی بیرینگ را مشخص واز معیوب شدن آن جلوگیری می کند

  1. 6.     اصلاح و بهبود برنامة فعلی

بادقت بنگرید که شرکت شما برنامة تعمیراتیش را چگونه انجام می دهد . سپس تصمیم بگیرید که آیا مطالب فوق جایی در برنامه های شما می توانند داشته باشند یا خیر . تغییر در روشهایی که در حال اجراست اغلب زمان گیر و نیاز به پشتکار دارد . اما باید برای ایجاد تغییری که تاثیر مثبت دارد کوشا بود

 

By Doug Gribble, UVLMنویسنده:

مترجم: جلیل امین پور

/ 0 نظر / 144 بازدید